BLOG

2019. február 21. csütörtök

Swann 8580 NVR és 4K kamera

A Swann kamerarendszerek komplett megoldást jelentenek mindazok számára, akik saját maguk kívánják telepíteni a kamerarendszerüket. A rendszerrel szállított alaptartozékok között minden olyan kábel, csatlakozó és eszköz amely a telepítéshez és konfiguráláshoz szükséges.

Az elérhető Swann kamerarendszer kínálatunk alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

Címkék: ,
2018. december 20. csütörtök

A GDPR rendelet hatása a kamerás (CCTV) megfigyelésekre

Az alábbi blogbejegyzésünkben ügyfeleinknek szeretnénk segíteni, hogy tisztább képet kapjanak az általunk forgalmazott kamerás videórendszerek (CCTV) használata valamint a GDPR rendelet közötti összefüggésekben. Kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetése esetén célszerű annak GDPR megfelelését elvégezni. Amennyiben ehhez szakembert kíván megbízni, úgy készséggel állunk rendelkezésére. A DND Telecom Center Kft. vállalja az Ön által üzemeltetett CCTV és kamerás megfigyelő rendszerek GDPR rendeletnek történő megfelelés felülvizsgálatát, adott esetben hatástanulmány készítését. 

Bizonyára Ön előtt is ismert, 2018. május 25.-től az EU 2016/679. sz. általános adatvédelmi rendeletét, a GDPR-t alkalmaznia kell mind az EU tagországainak, mind pedig az egyes adatkezelőknek. A GDPR-ra adott válaszul módosult a hazai jogszabályok között az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), mely ugyancsak alkalmazandó. Az új előírásokkal kapcsolatban a kamerás megfigyelésre vonatkozóan az alábbiakra kívánjuk a figyelmüket felhívni.

A GDPR és az Info tv. célja a személyes adatok és a magánszféra védelme, a központjában a felhasználó áll. Az egész Európai Unióra kiterjedő adatvédelmi szabályozás fő célkitűzése az, hogy egységesen magas szintű jogi és technikai védelmet biztosítson a személyes adatok számára, előírva, hogy azokat bizalmasan, az érintett vagy a hivatkozott jogszabály rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni, és biztosítani kell, hogy jogosulatlan személyek azokhoz ne férjenek hozzá.

A jogszabályok értelmében fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése adatkezelésnek minősül. Ugyanígy adatkezelésnek tekintendő a kamerák által rögzített felvételeken – mint személyes adatokon végzett – bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása az alkalmazott eljárástól függetlenül.  A jogszabályok rendelkezéseit alkalmazni kell függetlenül attól, hogy az adatokat automatizált eszközzel vagy manuálisan állították elő vagy kezelik, interneten vagy más telekommunikációs eszköz útján, esetleg hagyományos postai úton továbbítják, teszik elérhetővé például egy honlapon.

Fontos hangsúlyozni, hogy kamerával folytatott megfigyelést csak és kizárólag az alábbi adatvédelmi elvek betartása és betartatásával folytatható, ha és amennyiben:

 • az adatkezelés jogilag indokolható, legitim, kifejezett és speciális cél érdekében fair és jogszerűen történik, további adatkezelés csak akkor lehetséges, ha az adatkezelés eredeti céljával kompatibilis;
 • a körülmények alapos mérlegelését követően a kamerával folytatott megfigyelésnél nincs olyan megfigyelési mód, amely kevésbé sérti a személyiségi jogokat, és ennek költsége lényegében arányos;
 • a folytatott megfigyelés meghatározott, speciális célokat szolgál, annak szükségessége igazolható, annak érdekében, hogy az érintett jogai semmilyen módon ne sérüljenek;
 • a kamerás megfigyelést úgy folytatják, hogy az a megfigyelt személy személyazonosságának megállapítására nem szolgál, kivéve mégis, ha megfigyelést ilyen céllal folytatják;
 • a kezelt adatok indexálását, összekapcsolását vagy tárolását elkerülik, tárolása csak az eredeti céloknak megfelelő ideig történik, melynek lejártát annak törlése követ;
 • tartózkodnak az olyan megfigyeléstől, amely az érintettek diszkriminációját eredményezné (faji, etnikai megkülönböztetés stb.);
 • kifejezetten felismerhető módon közlik a folyamatban lévő megfigyelést, annak célját és az adatkezelő személyét vagy ezekről előzetesen tájékoztatják az érintettet;
 • az adatmegőrzési idő alatt biztosítják a hozzáférési jogosultságokat az érintett számára, és amennyiben szükséges az adatainak törlését, módosítását vagy korlátozását kérheti, a tárolt információkhoz az érintett csak oly módon férhet hozzá, hogy ezzel más személy joga ne sérüljön;
 • az adatbiztonsági követelményeket betartják és betartatják.

Az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett létfontosságú érdekének védelme, közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges és az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése szolgálhat alapul. (Jogalap)

Adatkezelőnek az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége adatfeldolgozásnak minősül, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Fontos hangsúlyozni, hogy hatásvizsgálatot kell elvégezni olyan adatkezelés esetén, amikor valószínűsíthetően magas kockázattal járnak a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, és ezek az adatkezelő által elvégezni kívánt intézkedések ellenére sem küszöbölhetők ki.

Ezt a vizsgálatot az adatkezelő végzi el, és amelynek során az adatvédelmi tisztviselő tanácsát ki kell kérni. Azt, hogy mely esetekben kell majd előzetes adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni, alapvetően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság fogja majd meghatározni.

Három esetben azonban kötelező a hatásvizsgálat elvégzése:

 • automatizált adatkezelések, amelyek személyes jellemzők kiértékelésén alapuló olyan döntésekhez vezetnek, amelyek a természetes személyeket jelentősen érintik, többek között rájuk nézve joghatással bírnak;
 • a rendelet alapján meghatározott különleges adatkategóriába tartozó személyes adatok, valamint a büntetőjogi felelősséggel összefüggő információk kezelése;
 • nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy az állásfoglalásban említett kamerás (zárt láncú) megfigyelés miatt a hatásvizsgálat lefolytatását az adatkezelő nem mellőzheti, amelyet az adatkezelés megkezdése előtt le kell folytatni (saját hatáskörben, vagy harmadik személy vagy szervezet igénybevételével – utóbbi esetben előbbi eredményfelelősséggel tartozik).

Cégek, magánszemélyek által üzemeltetett kamerákkal kapcsolatban alapelvnek tekinthető, hogy a kamera kizárólag a saját tulajdonban álló területet figyelheti meg, így annak látószöge nem irányulhat sem közterületre, sem pedig más személy tulajdonában álló területre. Így a kamerák elhelyezésénél elvárás, hogy a kamerák látószöge ne terjedjen túl a saját ingatlan határain, illetve arra, hogy a közterületen tartózkodók, ott elhaladók magánszférája ne sérüljön. Az ingatlan bejáratánál továbbá egyértelmű felhívást kell elhelyezni, mely jelzi a területre belépőknek, hogy kamerát szereltek fel.

A kamera látószöge azért nem irányulhat közterületre, mivel annak megfigyelésére Magyarországon csak kifejezett törvényi felhatalmazás alapján van lehetőség. (Amennyiben a látószögbe mégis közterület is kerül, úgy szoftveres úton szükséges megoldani, hogy a kamera látószögében lévő közterület kitakarásra kerüljön.)

Ha tehát egy kamera – elhelyezése, látószöge alapján – alkalmas arra, hogy közterületet is megfigyeljen, akkor ez a tevékenység jogellenes adatkezelést valósít meg, tekintettel arra, hogy a tevékenység sérti a kamerával megfigyelt személy személyhez fűződő jogát, magánszféráját.

A GDPR új alapelvként fogalmazza meg az elszámoltathatóság elvét, amelynek lényege, hogy az adatkezelő felelősséggel tartozik az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésért, és képesnek kell lennie e megfelelés igazolására is.

A GDPR életbelépésével Önnek számos intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy minimalizálja GDPR megsértésének esélyét, illetve bizonyítani tudja, hogy komolyan veszi a belső adatvédelmi szabályozást.

Az GDPR alapján szükséges megvizsgálni a személyes adatok kezelésének körülményeit, és pontosan megjelölni az adatkezelés jogalapját, amely alapján elvégezhetők és dokumentálhatók ezek a folyamatok. Erre azért van szükség, mert néhány, a GDPR-ban lefektetett érintetti jog az adatkezelés jogalapjától függően eltérően érvényesül.

Amennyiben Ön vagy cége nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a nem EU tagállamokba történő adattovábbítással kapcsolatos szabályok és eljárások különös figyelmet igényelnek. A GDPR életbelépését követően a kiszabható bírságok jóval szigorúbbak lettek az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések megsértéséért, különösen a – Bizottság értékelése szerint – nem megfelelő szintű védelmet biztosító országokba történő adattovábbítás esetén.

A GDPR rendelkezéseinek megsértéséért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) – súlyosabb esetben – akár 20 millió euró összegű közigazgatási bírságot, illetve a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 %-át kitevő összeget is kiszabhat.

A GDPR az adatkezelő felelősségévé teszi a Rendelet adatvédelmi elveinek való megfelelés bizonyítását, ezért Önnek biztosnak kell lennie abban, hogy kellően világos adatvédelmi irányelvei vannak annak igazolására, hogy megfelel a jogszabályi követelményeknek. Ennek érdekében rendszeresen ellenőriznie, értékelnie és felül kell vizsgálnia az adatkezelési eljárásait, biztosítékokat beépíteni az adatkezelési folyamatokba, és gondoskodnia a munkavállalók képzéséről is, hogy tisztában legyenek a rájuk vonatkozó kötelezettségekkel. Mindezeken felül képesnek kell lennie ezeket a nemzeti adatvédelmi hatóság felé, annak kérésére, bármikor igazolni.

Az adatvédelem a megbízhatóságra épülő vállalkozói világban különösen fontos, ezért minimalizálja GDPR megsértésének az esélyét. Cégünk vállalja az Ön által üzemeltetett CCTV és kamerás megfigyelő rendszerek GDPR rendeletnek történő megfelelés felülvizsgálatát, adott esetben hatástanulmány készítését. Amennyiben ilyen jellegű igény felmerül, úgy készséggel állunk rendelkezésére!

Címkék: , ,
2018. november 7. szerda

Icom repülős rádió kínálat

Az Icom gyártó repülős rádió portfóliójában kézi, asztali és repülőbe építhető rádiók egyaránt megtalálhatóak. 

A kézi rádiók közül a legfrissebb modell IC-A25CE és IC-A25NE. A kettő között a különbség az, hogy az utóbbi NAV csatornákra is képes, valamint beépített GPS vevővel és Bluetooth funkcióval rendelkezik. Az IC-A6E már egy jól bevált, több éve a portfólióban megtalálható típus. 

Az IC-A120E egy asztali kivitelű rádió, amely kis repülőterek ideális rádiója lehet. Az IC-A210E és IC-A220 TSO készülékek kisrepülőgépbe építhető kivitellel rendelkeznek, az utóbbi pedig TSO bizonylattal, amely egyes kisrepülőgépek kötelezően elírt reprádió bizonylata. 

Az elérhető repülős rádió kínálat az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

Címkék: ,

Albrecht Bambini bébi- és gyermekőr PMR rádió

Az Albrecht Bambini bébi- és gyermekőrzővel kicsid folyamatosan biztonságban tudhatod.  A 4 szinten állítható érzékenységű VOX funkció (hangindítás) garantálja, hogy már akár a legkisebb szuszogást is meghalld. A baba nyugodt álmaihoz a rádió előlapjába épített 3 fokozatú éjjeli fény segít. 

Címkék: ,

Icom IP501H GSM alapú LTE adó-vevő rádió

Bemutatjuk az Icom GSM alapú LTE adó-vevő rádióját, az Icom IP501H kézi rádiót. 

A készülék beépített SIM kártyával kerül leszállításra és normál GSM hálózaton kapcsolódik az Icom erre célra dedikált LTE szerverére. Az egyes csoportok, szöveges üzenetek, híváslisták központilag kerülnek menedzselésre. A készülékek hagyományos URH rádióként használhatók, azonban területi lefedettsége megegyezik az adott GSM szolgáltató lefedettségével. Ebből kifolyólag nem szükséges új átjátszó építése, amennyiben ott már van GSM 3G/LTE lefedettség.

A rádiók LCD kijelzővel, full-duplex kommunikációval (egyszerre tudok beszélni és hallani is csak úgy mint egy normál telefonnál) és IP67-es por és vízállósággal rendelkeznek. 

Az elérhető előfizetési konstrukciók az alábbi linkre kattintva tekinthetőek meg.

Címkék: ,
2018. október 30. kedd

Icom LTE adó-vevő rádió – Gyakori kérdések

 • Mi az az LTE ? Az LTE (mozaikszó az angol Long Term Evolution kifejezésből, tükörfordításban „hosszútávú fejlődés”) egy negyedik generációs vezeték nélküli adatátviteli szabvány. A technológia kereskedelmi szolgáltatása Magyarországon 2012. január 1-jén indult.
 • Mi az LTE rendszer lefedettsége? Az LTE rendszer lefedettségét a GSM szolgáltatók biztosítják. Az aktuális LTE lefedettségről a GSM szolgáltató tud bővebb tájékoztatást nyújtani. 
 • Mi a kapcsolat az LTE rendszer, a PTT és a PoC mozaikszavak között? PoC egy specifikus protokoll, amely lehetővé teszi a Push to Talk (PTT) kommunikációt LTE mobilhálózaton keresztül. Az Icom IP501H nem PoC eszköz, hanem dedikált SIM kártyával és szerverrel rendelkező adatátviteli eszköz amelyet beszédkommunikációhoz használunk. 
 • Hogyan működik az LTE rendszer? A forgalmat az Icom által biztosított központi szerver vezérli. Helyileg ez a szerver Svédországban üzemel. A rádió a SIM-kártyán keresztül hozzáférést biztosít a szerverhez LTE / 3G hálózati kapcsolatokon keresztül.
 • Használhatom saját SIM-kártyámat a rádióban? Nem, az Icom egyedi SIM-kártyát biztosít. Minden SIM-nak saját azonosítója és jelszava van, és csak az Icom által szállított eszközzel működik. A SIM kártya szolgáltatást a svéd Telia szolgáltató biztosítja. https://www.teliacompany.com/en
 • Hogyan tudom Magyarországon használni a svéd Telia szolgáltató SIM kártyáját? Ez a megoldás a rendszer műszaki háttere. Technikailag a Telia szolgáltató SIM kártyája itthon, Magyarországon és az EU országain belül roamingol. Ön ebből tulajdonképen semmit nem vesz észre, plusz roaming és bármilyen egyéb díj Önt a havi fix előfizetési díjon felül nem terheli. 
 • Az LTE rendszer biztonságos? Igen, ez egy privát rendszer, amelynek dedikált MPLS kapcsolata van az LTE / 3G rádiós hozzáférési hálózattól a felhő szervereinkig. Nincs nyilvános internet használata a hívásvezérléshez.
 • Használhatom az Icom Data SIM-kártyáját az internethez való csatlakozáshoz? Nem. A rádióba integrált SIM teszi lehetővé a kapcsolatot közvetlenül az Icom biztonságos felhőszerverére, és az IP501H csak az Icom által szállított SIM kártyával használható. 
 • A rádiókészülékek hallgathatják a hívásaimat? Nem, ez egy adatkészülék, csak a privát biztonságos felhőmezőn keresztül csatlakozó eszközök képesek kommunikálni egymással. (Későbbi fejlesztés lehetővé fogja tenni IP telefon, IP100H wifi rendszer, analóg és digitális URH rendszer integrálását egy rendszerbe.)
 • Szükségem van rádióengedélyre az eszköz használatához? Nem, az IP501H használatához nem szükséges külön rádióengedély. 
 • Az IP501H képes kommunikálni LTE / 3G lefedettség nélkül? Nem, az IP501H működéséhez LTE vagy 3G lefedettség szükséges. 
 • Milyen típusú hívásokat tehetek az IP501H készülékkel? Az IP501H pontosan ugyanúgy működik, mint egy hagyományos rádió. Az ALL, a GROUP és INDIVIDUAL hívások elérhetők. 
 • Kivel beszélhetek a rádióvan? Ez egy privát rádiórendszer. A felhasználók csak olyan rendszerrel kommunikálhatnak, akik a rendszert használják és az Ön saját csoportjába felvételre kerültek. Összesen 500 felhasználó hívószáma programozható az egyes készülékekre, és 2000+ felhasználó lehet egy privát rendszer része. 
 • Mi az a Full Duplex? Az IP501H Full-Duplexre alkalmas. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre beszéljenek és hallgassanak – hasonlóan a mobiltelefonhoz. A hagyományos kétirányú rádiók egyszerűsítettek, ahol minden embernek várnia kell, amíg a másik fél befejezi a beszélgetést. 
 • Az IP501H rendelkezik biztonsági funkciókkal? Igen, az IP501H rendelkezik elsőbbségi hívással, man down és lone worker funkcióval valamint vészhívással. 
 • Milyen egyéb jellemzők vannak beépítve az IP501H-be?
  Ezek a rádiók vízállóak, beépített GPS és Bluetooth®, vibráló hívásjelzés, hangüzenet rögzítés és előre definiált szöveges üzenetek küldése is elérhetőek rajtuk. 
 • Jobb a IP501H hangminősége, mint egy hagyományos rádióé? A hagyományos rádiók, analóg vagy digitális, szűk sávszélességet használnak az audio átvitelhez. Ez korlátozza a továbbítandó információk mennyiségét. Tekintettel arra, hogy az IP501H egy LTE-n keresztül működő adatátviteli eszköz, sokkal nagyobb sávszélesség érhető el, így a hangminőség is jobb.

 

Címkék: , ,

Icom IP501H LTE adó-vevő rádió

Az Icom GSM hálózaton működő LTE alapú országos lefedettségű kommunikációs szolgáltatást kínál Magyarországon. 

A rádiórendszer sikeresen működik Japánban. A rendszer már több mint két éve fut, és számos felhasználóval rendelkezik. 

A szolgáltatás előfizetéses konstrukcióban, rádióengedély nélkül üzemeltethető rádiókat biztosít, amely nem igényel plusz átjátszó vagy önálló IP hálózat kiépítését, így csökkentve az infrastruktúra és a rádiós hálózat karbantartásának költségeit.

Azokon a területeken, ahol a 4G nem elérhető a GSM hálózaton, ott a rádiórendszer visszalép a 3G hálózatra. A zárt rendszer egy különálló LTE mobil adatátviteli hálózati csoportból áll, amely extra biztonságot nyújt a felhasználók részére. Az egyéni, csoport és összes tagállomás hívások megegyeznek a hagyományos URH rádióknál használtakkal. 

Az IP501H az Icom zárt kommunikációs rendszerében használt kézibeszélő / rádió. A rádió mind a szimplex, mind a teljes duplex kommunikációt kezeli, emellett alkalmas nagy csoportokban alkalmazott konferenciahívás lebonyolítására, hasonlóan a hagyományos URH adó-vevő rádióhoz. A rádió vészhelyzeti gombbal és vészhelyzettel kapcsolatos funkciókkal is rendelkezik, beleértve a „man-down” és a „lone worker” szolgáltatásokat. 

Minden készülék tartalmaz egy dedikált beépített (SIM) kártyát, amely szolgáltató független, tehát Magyarországon képes hálózatot váltani Telenor, Telekom és Vodafone hálózatok között. A szolgáltatás az országhatáron túl, az EU határain belül is működik. (Pontos ország listát kérés esetén tudunk biztosítani.)

Tulajdonságok:

 • Full-duplex kommunikáció (egyszerre adó és vevő, mint a GSM telefon)
 • Hívásmegszakítás arra kijelölt készülékkel (priority interrupt calling)
 • Kompakt és könnyű kivitel
 • IP67 por és vízállóság
 • Man down és lone worker funkciók
 • Beépített bluetooth és GPS funkció (a GPS funkcióhoz kapcsolódó szolgáltatás csak később lesz elérhető)
 • Vibra hívásjelzés
 • Szöveges üzenetek vétele és előre meghatározott üzenetek küldése

Előnyök:

 • Biztonságos kommunikáció
 • Fix havi díj
 • Országos lefedettség (ahol a GSM szolgáltató biztosít minimum 3G lefedettséget, ott a rádió is működik)
 • Nincs szükség plusz infrastruktúrára
 • Nincs szükség rádióengedélyre

A gyártó kínálatában hamarosan gateway eszköz is elérhető lesz, amellyel meglévő IP100H wifi, analóg, digitális és IP telefon hálózatunkba is integrálhatjuk a rádiókat. Úgyszintén fejlesztés alatt van a rendszerhez tartozó diszpécser szoftver, amely a készülékek GPS pozícióit is megfogja jeleníteni.

Címkék: , ,
2018. október 29. hétfő

Milyen információk szükségesek egy URH rádió programozásához?

Gyakori kérdés ügyfeleink részéről egy-egy új URH rádió vásárlása esetén, hogy pontosan milyen adatokat adjon meg a programozásához annak érdekében, hogy meglévő rendszerében az új rádiók kifogástalanul tudjanak működni. Ehhez szeretnénk pár gondolattal hozzájárulni, hogy a programozási folyamatot minél gyorsabban és pontosabban eltudjuk végezni. 

Alap esetben a legbiztosabb megoldás az, ha kapunk egy minta rádiót amelyből kitudjuk olvasni a beállításokat és azt betöltjük (klónozzuk) az új rádiókba, adott esetben a rádió hívószámot módosítjuk.

Amennyiben nem áll rendelkezésre minta rádió, úgy a rádióengedély tud útmutatást adni. Azonban fontos megjegyezni, hogy sajnos a rádióengedély nem tartalmaz egyedi beállításokat, így például CTCSS, DCS szelektív hívókódot sem. Amennyiben nem tudjuk ezeket az információkat, akkor sajnos muszáj behozni egy meglévő rádiót szervizünkbe, hogy kiolvassuk ezeket belőle. 

 • Milyen minimum információk szükségesek a rádiók helyes felprogramozásához?
  – a frekvencia vagy frekvenciák (csatornák)
  – kimenő teljesítmény (RF PWR)
  – CTCSS vagy DCS vagy PL vagy DPL (PMR rádiók esetén alcsatorna száma
 • További információk, amelyek elősegítik a rádiók programozását:
  – milyen márkájú és típusú rádiókkal kívánja együtt használni az új rádiókat?
  – milyen rendszerben kívánja használni a rádiókat? (új vagy meglévő? szimplex vagy átjátszós (duplex)?
  – van-e speciális beállítás vagy funkció a rendszerben? (pl.: VOX beállítás, man down funkció, lone worker funkció, titkosítás, stb.)

Fontos megjegyezni, hogy a fenti adatok tényleg csak alap beállítások, azonban ezzel a programozások 80%-a nagy biztonsággal letudható. Készülék specifikus, egyedi szolgáltatás beállítások minden készülék esetén előfordulhatnak. (pl.: programozható gombok funkciója, VOX érzékenyég, stb.)

 • Mi történik abban az esetben, amikor egy olyan márkájú rádió a donor, amelyet cégünk nem forgalmaz? Tehát például egy Kenwood vagy egyéb márkájú rádiós rendszerbe kell beilleszteni egy Icom, Motorola vagy Entel típusú rádiót? 
  – Ilyen esetben az a legbiztosabb, ha megkapjuk a donor rádiót, mert habár programunk és kábelünk nincs minden rádió márkához és típushoz, a szerviz eszközeinkkel az alap rádiófrekvenciás beállítások nagy valószínűséggel kiolvashatóak. Ilyen esetben természetesen a rádióspecifikus beállításokat nem fogjuk tudni kiolvasni. 

Amennyiben új rádiókat vásárol és azok egy bizonyos helyszínen fognak üzemelni, úgy célszerű minket arról tájékoztatni, hogy hol lesznek használatban. Ekkor ugyanis mi a program mentéshez eltároljuk a telephely nevét és a legközelebbi vásárlásnál Önnek már elegendő csak azt mondani, hogy “ezek a rádiók az XYZ telephelyen lesznek használatban”.

Természetesen a fenti szükséges információk nem minden esetben elegendőek, de az esetek 95%-ban ezen információk átadásával a programozási folyamat jelentősen gyorsítható. Összetettebb, komplex rendszerbe (pl.: trönkölt, linkelt több átjátszós, stb.) történő programozáshoz minden esetben egyeztetés szükséges.

Címkék: , ,
2018. október 9. kedd

Midland XT10, XT30, XT50 és G5C PMR446 rádiók

Videónkban bemutatjuk a Midland XT10, XT30, XT50 és G5C díjmentesen használható PMR446 rádiókat.

A készülékek a Midland márka belépő szintű modelljei, amelyek költséghatékony megoldást jelenthetnek azon alkalmi felhasználók részére, akik egyszerű és olcsó kommunikációs megoldást keresnek hobbijukhoz.

Az egyes készülék LCD kijelzővel, VOX funkcióval valamint típustól függően fejszett csatlakoztatási lehetőséggel és USB-s töltővel, akkumulátorral érkeznek.

Az elérhető típusok erre a linkre kattintva tekinthetőek meg.

Címkék: , ,
2018. október 1. hétfő

Analóg és digitális PMR446 frekvencia kiosztás

A PMR446 (Personal Mobile Radio 446) szabványnak megfelelő rádiók általános jellemzője, hogy

 • Engedély és előfizetés nélkül, díjmentesen használhatóak
 • Azonnali kommunikációt tesznek lehetővé
 • Használatuk egyszerű
 • Nincsenek hívószámok

Mivel a PMR446 rádió az Európai Unióban elfogadott koordinálatlan frekvenciák közé tartozik, ezért számolni kell vele, hogy a hatóságnak nincs kontrollja a frekvenciák használói felett, így a felett sem hogy adott területen hányan használják.

Szintén közös jellemzőjük, hogy a készülékek rádiófrekvenciás teljesítménye maximum 0,5W lehet és a berendezések antennája fixen rögzített kell hogy legyen. A készülékek lehetőséget biztosítanak szelektív hívásra, amelyet a beszélgetésben nem hallható analóg (CTCSS kód) vagy digitális (DCS vagy DTCS kód) audió jellel biztosítanak. Így a berendezés az adott csatornán (frekvencián) csak akkor oldja fel a zajzárat (squelch) ha a másik készülék is veszi a beállított CTCSS vagy DCS kódot. Ez a megoldássál adás esetén a frekvenciát továbbra is foglalom, azonban másokat nem zavarok a beszélgetéssel. Fontos megjegyezni azonban, hogy ha a vételi oldalon a rádióban a CTCSS és DCS kódot kikapcsolom, akkor független az ellenállomáson beállított kódtól, az adást hallani lehet a készüléken.

Mivel a CEPT által elfogadott PMR446 szabvány egy 1998-as keltezésű megegyezés, az évek során ez a frekvencia tartomány rendkívül népszerűvé vált, így meglehetősén túlzsúfolttá is. Ezen okból a szabványt az évek során többször módosították és integrálták a digitális technológiát, melynek köszönhetően új frekvencia csatornák kerültek kiosztásra PMR446 célú felhasználásra. 

Az egyes szabványok nem kompatibilisek egymással, azonban azon készülékek amelyek digitális üzemmódban tudnak forgalmazni, beállítást követően analóg üzemmódra is képesek. 

A DND Telecom Center Kft. kínálatában több mint 50 különböző típusú/kiszerelésű/márkájú PMR446 rádió megtalálható analóg, DMR PMR446 vagy dPMR446 szabványban. Ipari felhasználásra speciális ATEX robbanásbiztos PMR446 rádiót is tudunk biztosítani ügyfeleinknek. Kínálatunkról bővebben az alábbi termékkategóriában tájékozódhat: PMR rádiók

Analóg PMR446 DMR PMR446 dPMR446
hagyományos analóg PMR446 csatornák 12,5khz-es sávszélességgel digitális PMR446 csatornák 12,5khz-es sávszélességgel
(DMR Tier 1)
digitális PMR446 csatornák 12,5khz-es sávszélességgel
(dPMR446)
Csatorna szám Frekvencia (Mhz) Csatorna szám Frekvencia (Mhz) Csatorna szám Frekvencia (Mhz)
1 446.00625 1 446.00625 1 446.003125
2 446.01875 2 446.01875 2 446.009375
3 446.03125 3 446.03125 3 446.015625
4 446.04375 4 446.04375 4 446.021875
5 446.05625 5 446.05625 5 446.028125
6 446.06875 6 446.06875 6 446.034375
7 446.08125 7 446.08125 7 446.040625
8 446.09375 8 446.09375 8 446.046875
9 446.10625 9 446.10625 9 446.053125
10 446.11875 10 446.11875 10 446.059375
11 446.13125 11 446.13125 11 446.065625
12 446.14375 12 446.14375 12 446.071875
13 446.15625 13 446.15625 13 446.078125
14 446.16875 14 446.16875 14 446.084375
15 446.18125 15 446.18125 15 446.090625
16 446.19375 16 446.19375 16 446.096875
        17 446.103125
        18 446.109375
        19 446.115625
        20 446.121875
        21 446.128125
        22 446.134375
        23 446.140625
        24 446.146875
        25 446.153125
        26 446.159375
        27 446.165625
        28 446.171875
        29 446.178125
        30 446.184373
        31 446.190625
        32 446.196875

 

Címkék: ,