JOGI KÖZLEMÉNYEK

Jogi közlemények és adatvédelmi tájékoztató (tájékoztatás az Info. tv. 20. § szerint)

Az oldal üzemeltetője

Név: DND Telecom Center Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.

Cím: Magyarország, 1089 Budapest, Elnök u. 1.

Tel: +36-1/459-8050

Fax: +36-1/210-1757

Web: https://www.dnd.hu

Facebook: https://www.facebook.com/DNDTelecomCenter/

YouTube: https://www.youtube.com/user/DNDTelecomCenter/

Adatvédelmi kapcsolattartó: Csányi Sándor cégvezető, e-mail: dnd@dnd.hu


A www.dnd.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) és a weboldalról elérhető webáruházat a DND Telecom Center Kft. (1089 Budapest, Elnök utca 1.) (a továbbiakban: DND Kft.) üzemelteti. A DND Telecom Center Kft. mint adatkezelő jár el, az adatfeldolgozási feladatokat is maga végzi a lentebb megjelölt kivételekkel (például áruszállítás).

Adatkezelések, jogalapjuk és céljuk

1. A weboldal látogatása vásárlás nélkül

Ön a Weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.


A Weboldal megtekintésével Ön és a DND Kft. távközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a DND Kft. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.


A DND Kft. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez vonatkozik az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni. A webhosting szolgáltatást az Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (1089 Budapest, Elnök u. 1) nyújtja. Az Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület adatfeldolgozó.


A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, továbbá Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a www.cookiecentral.com címen találhat.)


A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a DND Kft. statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket semmilyen olyan más adathoz nem kötjük, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Kivételt képez ez alól az a felhasználó, aki bejelentkezést követően használja az oldalt. A bejelentkezett felhasználók adatai összekapcsolhatók az felhasználói fiókban (account)-ban önkéntesen megadott adatokkal. A felhasználói fiók (account adatai) bármikor szabadon változtathatók a felhasználó által. Amennyiben a sütiket (cookie) nem engedélyezi a felhasználó, az elemzések végzése nem lehetséges.


2. A weboldal látogatása regisztrációt követően

A Weboldalon történő vásárlás vagy regisztráció esetén arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. születési év) megadása a vásárlásnak és a regisztrációnak nem előfeltétele, ezek kizárólag önkéntes alapon kerülnek megadásra.


Az adatkezelés célja: a vásárlás és érdeklődés nyomon követése, személyre szabott szolgáltatások nyújtása.


Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi törvény (lásd lentebb) és a számviteli törvények


Regisztrációt követően a felhasználók saját felhasználói fiókkal („account”-tal) rendelkeznek, amelyben önként állítják be az adatvédelmi beállításaikat.


3.
Személyre szabott és segítő szolgáltatások igénybevétele

Önkéntes hozzájárulás alapján regisztráció nélkül és regisztrációval is igénybe vehetők bizonyos szolgáltatások (hírlevél, termékfigyelés). A segítő és személyre szabott szolgáltatásokra a feliratkozás önkéntes és leiratkozással egyszerűen megszüntethető az igénybevételük.


Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény segítése, marketing cél.


4.
Vásárlók adatkezelése

A fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezések és a panaszkezelés elvárásai miatt, a jogszabályban kötelező adatokat törvényi alapon tároljuk a vásárlóinkról.

Önként vállalt kötelezettségek és jogszabályok

A DND Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.)
• 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
• 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.)
• 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
• 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

Értelmező rendelkezések

Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az dnd@dnd.hu e-mail címen adatvédelmi kapcsolattarónkhoz.

Alapelvek a DND Kft. adatkezelése során

A személyes adatok DND Kft. általi felvétele és kezelése törvényen vagy a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A személyes adatok DND Kft. általi felvétele és kezelése egyes Szolgáltatások (pl. nyereményjáték, webshop, stb.) igénybevétele esetén jogszabályon - így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken - alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.


A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet végrehajtásának időpontját követően a szabályzat felülvizsgálatra kerül.


A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a DND Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrendelés elküldése, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.


A DND Kft. kizárja a 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó adatainak kezelését. A DND Kft.-nek azonban nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, iletve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.


A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (ajándék adása) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.


Az adatok biztonságát a DND Kft. a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. A DND Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

Adatfeldolgozóink

Az adatfeldolgozóink aktuális listája:

Tárhely szolgáltatás: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

Csomagküldés esetén a szállítást végző adatfeldolgozók: DPD Hungária Kft.; Magyar Posta Zrt.Logisztikai (MPL) üzletága.

Fizetési szolgáltatás: Bankkártyás megrendelés esetén az átutalási információk a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-n keresztül történik.

Jogorvoslati lehetőségek

Adatok módosítása, törlése, zárolása

• A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
• A Felhasználó - a kötelező adatkezelés kivételével (például számviteli bizonylatok) - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.
• A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a DND Kft.. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználási Feltételekben meghatározott inaktivitás esetén szintén törli a DND Kft.
• A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a DND Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
• A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a DND Kft. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.
• Törlés helyett a DND Kft. zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a DND Kft., ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
• A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben - a jogszabályok adta kertek között - a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.
• A DND Kft. által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A DND Kft. által a Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig. A DND Kft. által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.


Tájékoztatás

• A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a DND Kft. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.
• A DND Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A DND Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.


Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a DND Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- valamely törvényben meghatározott egyéb esetben
• Ha a DND Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
• Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.


Igény bejelentése a DND Kft.-nél
• A DND Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a fent meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, email útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül, stb.
• Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket a DND Kft. a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.
• Amennyiben a DND Kft. az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban a DND Kft. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt a DND Kft. a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha - a DND Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolta felhasználói minőségét
• Amennyiben a DND Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
• A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.


Jogorvoslati lehetőségek
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Linkek elhelyezése

A DND Kft. megköszöni, ha más oldalakon weboldalára (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (link) kíván elhelyezni, azonban azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:

• A Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges.

• A Linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a DND Kft-ről és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a DND Kft-ről, valamint az általa forgalmazott termékekről.

• A Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt vagy harmadik személy jogait sértő tartalmat.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a DND Kft. kifogást emel, és annak megszüntetését és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését kezdeményezi.

Tartalom felhasználása

A weboldalt alkotó elemek elkészítése a DND Kft-nek anyagi ellenszolgáltatásba került, ezért méltányolható érdeke fűződik ahhoz, hogy felhasználása más weboldalon az ő előzetes engedélye nélkül ne történjen meg. Ez okból a honlap eredeti tartalma és annak felépítése, illetve a cégünk által készített vagy módosított szöveg, kép, hang, videó, animáció, dokumentációk, illetve egyéb alkotóelemek kizárólag előzetes írásbeli engedéllyel használhatók fel. A weboldalon közzétett anyagok nem kereskedelmi célokra történő letöltése, reprodukciója és továbbküldése nem ütközik törvénybe. Nincs szükség engedélyre az idézéshez, azonban ilyen esetben forrásmegjelölést és/vagy link elhelyezést kérünk.


A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

Egyéb

A Weboldal esetenként harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben a DND Kft. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a DND Kft. az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.


A Weboldalon egyes kifejezések, szavak és ábrás védjegyek - különböző országokban - jogi oltalom alatt álnak.


A Weboldalon letölthető programok szoftver(ek) használatából eredő közvetlen vagy közvetett úton létrejött károkért a DND Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.


A weboldal szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk felhasználásából adódó kár bekövetkeztéért.


Amennyiben jelen dokumentumot a DND Kft. a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.